90 تا 100 هزار تن گندم در سال جاری از کشاورزان خریداری می شود