استخدام تعدادی خانم جهت انجام امور بازرگانی در مشهد