دعوت شیعه، سنی، مسیحی و روزنامه نگار از کشورهای مختلف