گزارش وزیر از اتفاقات بازی جنجالی تبریز؛ اشتباهات داوری مسجل شده