جاذبه‌های غیرقابل مقاومت داعش برای جوانان: پول، اسلحه و ...