فدراسیون دوومیدانی: نوجوان دوپینگی به مسابقات آسیایی اعزام نشد