عفو بین‌الملل تلاش بیش‌تر مراکش برای مقابله با شکنجه را خواستار شد