وزیر کار: کارگروه‌های اشتغال در شهرستان‌های کشور فعال شدند