نروژ، بهترین جای دنیا برای مادر شدن/ایران، هشتاد و چهارم