شنیدن مطالبات مردم و اتخاذ تصمیم در شورای اداری آذربایجان‌شرقی مهم ترین هدف سفر روحانی