هندوانه مرغوب در میدان مرکزی ۱۲۰۰ تومان / توت فرنگی درجه یک ۹۰۰۰ تومان