گشایش کنگره ارتوپدی منطقه جنوب ومرکز ایران در شیراز