برنامه جهانی غذا: زمان آتش بس در یمن کافی نبود/نشست گروههای یمنی