ادامه پروژه حرم تا حرم نیمه شعبان در خراسان رضوی آغاز می شود