مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد