پیروزی ملت ایران در ۸ سال دفاع مقدس ثمره ایستادگی و مقاومت بود