طالبان تاييد كرد: به ايران آمديم و رفتيم / تصوير خبر در وب سايت رسمي طالبان