دیدار و گفتگوی معاون دانشجویی دانشگاه لرستان با دانشجویان خوابگاه‌های سایت مرکزی