آغاز خط مونتاژ خودروهای چینی در ایران/گزارش تصویری