مذاهب اسلامی، مباحثه در بحث و رفع اختلافات را به علما واگذار کنند