گودرزی: داور در اتفاقات تبریز نقش داشت اما تعمدش محرز نیست