بهبود فضای کسب و کار با احیای واحدهای تولیدی محقق می شود