نشست همدلی و همزبانی: مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود