برگزاری نهمین گردهمایی معاونین پشتیبانی واحدها،پژوهشگاه‌ها و مراکز جهاد دانشگاهی در زنجان