«اسب سفید پادشاه» با «نهنگ عنبر» پا به سینما گذاشت