ترکيه: اروپا بايد به ريشه‌ های افراط‌ گرايی رسيدگی کند