الازهر درخواست ممنوعیت اسلام در فرانسه را محکوم کرد