پاسخ منفی به پیشنهاد میلیاردی تراکتوربه خاطر استقلال!