مدیرعامل هواپیمایی تابان: دستورالعمل رعایت حقوق مسافران هوایی قابل اجرا نیست