دبیر فدراسیون وزنه برداری: انتقاد از انتصابات منصفانه نیست/به حاشیه ها توجهی ندارم