شورای مرکزی و هیأت نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد