افتتاح طرح هاعمران بخش اصلی سفر رییس جمهور به تبریز است