استفاده آمریکا از فیلم «سی دقیقه نیمه شب» برای تبلیغ شکنجه