105 نفر از ارازل و اوباش و مزاحمین نوامیس پایتخت دستگیر شدند