همزمان با گرمتر شدن هوا مصرف برق در اصفهان افزایش یافت