بهانه‌ای برای برنده نشدن ما وجود ندارد/ از قیمت هدایتی خبر نداشتم