استمداد استاندار تهران از خیرین برای مبارزه با موادمخدر در مدارس/ خیرین جمعیت مسکن مهر را در نظر بگیر