نویسنده عرب: نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه نیز شکست ...