ادامه مذاکرات دی‌میستورا در ژنو و تاکید بر ضرورت حل فوری بحران سوریه