ستاره ملی پوش در سه راهی تراكتور، سپاهان و استقلال!