عمران بخش اصلی پروژه های افتتاحی در سفر رییس جمهور به تبریز است