رويارويی آزادكاران آمریکا و کوبا/ مصاف جردن باروز با كوینتینا