ضرر شبکه های اجتماعی به اپراتورهای موبایل ادامه دارد