طرحی برای ارتقای سلامت مهاجران افاغنه در استان‌های مرزی