با اصلاح مقررات درصدد باز کردن بندها از پای اقتصاد هستیم