بخش رادیولوژی ودیابت مرکز تحقیقاتی وپزشکی حضرت رسول اکرم(ص) خمینی شهر افتتاح شد