مردم بستان آباد برای استقبال از رییس جمهوری به تبریز شتافتند