آمریکا روند تحویل سلاح به قبایل سنی عراق را تسریع می کند