هیات نفتی ایران برای مذاکره عازم سنگاپور شد/ بازگشت مشتریان سابق به بازار ایران