نینتندو در بازار بازی‌های موبایل یک تقلیدکننده نخواهد بود